Generalforsamling 2013

Grundejerforeningen Rosmarinvej

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej
tirsdag d. 26. marts 2013
Repræsentanter fra 16 husstande var mødt frem.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Morten Andersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning

Formand Benny Christensen aflagde flg. beretning:

Endnu et år er gået siden bestyrelsen kaldte medlemmerne til årets generalforsamling. Og det har igen været et stille år for bestyrelsen, så vi har kun afholdt et bestyrelsesmøde. Resten har vi klaret via mails.
Vi har budt 1 ny beboer velkommen til i 2012, hvilket fremgår af det efterfølgende regnskab. Der er flyttet endnu 1 beboer til området som først fik sin indflyttergave efter regnskabets afslutning. Og vi er bekendt med at der vil ske ejerskifte flere steder her i foråret. Hjælp bestyrelsen og giv besked når der flytter nye ind på Rosmarinvej, – vi vil gerne byde alle velkommen!

Heldigvis sker der ikke de store ting i vores nærområde, så vi har kunnet koncentrere os om vores kerneområder, at vore veje og stier holdes ved lige og bliver ryddet for sne.

Veje og stier:
Revneforseglingen på stamvejen og sidevejene, som blev udført for et par år siden, ser ud til at holde godt.
Vi har fået fikset afvandingsriste på stamveje, hvor der var kommet nogle kedelige sætninger. Det har pyntet!

Økonomi:
For regnskabsåret 2012 har vi 3 husstande, som ikke har betalt kontingent, selv om der er runddelt rykkere. I forbindelse med udsendelse af indbydelsen til denne generalforsamling fik de endnu en chance til at få betalt, så de kunne deltage i generalforsamlingen – men det gav desværre ikke noget resultat. Vi er i bestyrelsen enige om, at mere vil vi ikke gøre. Så vi håber, at de pågældende glæder sig over, at de veje og stier de bruger hver dag bliver holdt ved lige og ryddet for sne, kvit og frit! Men hvad med vi andre, der betaler kontingent og deltager i de fællesomkostninger der nu engang er…….?????
Indbetalingen af kontingent via bankoverførsel er gået lidt bedre i år, men det der med betalingsdato…
Kære medlemmer – betal jeres kontingent til tiden – det giver kassereren urimeligt merarbejde at sende rykkere ud og holde styr på indbetalingerne, når de kommer dumpende hen over hele året – på forhånd tak.

Snerydning/glatførebekæmpelse:
Det ser ud til, at vi nu er kommet ind i en årrække, hvor det der med vinter er noget der kommer tidligt – og går sent. Det kan også ses på regnskabet. Vi har drøftet om vi skulle spare lidt, da vi kunne se at udgifterne ikke kunne holdes indenfor budgettet. Men vi er enige om, at det må koste hvad det koster. Vi vil ikke være bekendt, hverken overfor os selv eller overfor de der servicerer vores område – post, renovation, håndværkere og vore gæster – at der ikke bliver ryddet og strøet sand. Vi kan altid diskutere niveauet, men vi er i bestyrelsen enige om det niveau der praktiseres.
Vi må desværre konstatere, at der er et par sti-strækninger, hvor det der med snerydning halter lidt. Det er ikke grundejerforeningen der skal gør det, men de tilgrænsende grundejere!
Vi havde aftalt, at der skulle fejes for sand inden påske, men da kong vinter endnu ikke har forladt os, venter vi indtil han har pakket kufferten og vi er rimelig sikre på, at han ikke kommer igen.
Vi har planer om at indkøbe nye kasser til strøsand med foreningens navn på til næste vinter. Nogle gange får vi stillet kasser op der set lidt hærget ud, derfor.

Belysning
Vi har haft lidt dialog med Energi Viborg omkring lys i vore lamper – eller nærmere mangel på samme! Af sparehensyn er lampetændingstiden ændret og nogle lamper tænder også mindre end andre – hvis nogen er interesseret i detaljerne, kan Søren uddybe.
Med hensyn til gadelys, har vi af Energi Viborg fået oplyst, at der ikke er planer om at skifte gadelys, da kommunen ikke har sat ret mange penge af til det og når det sker, skal vi ikke bidrage med noget.
Vi vil først blive økonomisk inddraget, hvis det bliver politisk bestemt, at vi skal overtage belysningen. Og så vil det ske med en forvarsling på 4 år. Men så forventer vi selvfølgelig også, at lamperne er opdateret inden en evt. overtagelse. .

Badminton
En arbejdsgruppe, badminton-gruppen, arrangerer mulighed for, at grundejerforeningens medlemmer kan spille badminton. Her der det Jørgen Vestergaard, nr. 19, der er kontaktperson, og som vil runddele tilmelding når sæsonen starter.

Hjemmeside
En af vore beboere, Morten Dueholm, nr. 21, har opfanget, at navnet rosmarinvej.dk er blevet ledig på nettet. Morten har tilbudt at lave en hjemmeside, og det har vi selvfølgelig taget pænt imod. Bestyrelsen er flere gange blevet spurgt om vi ikke har en hjemmeside, men da der endnu ikke har været nogen der har samlet denne tråd op, har vi hilst tilbuddet fra Morten meget velkomme.
Sidens nærmer opbygning og indhold er ikke fastlagt, men oplysninger som vedtægter, bestyrelsen og referater af generalforsamlinger vil være en selvfølge. Spørgsmålet er, om hjemmesiden skal erstatte uddelinger som f.eks. Nyhedsbreve og referat af generalforsamlinger? Synspunkter efterlyses.
Men kik selv forbi www.rosmarinvej.dk

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, i det forgangne år.

Beretningen affødte en opfordring fra Morten Dueholm (nr. 21) til beboere om at komme med materiale til hjemmesiden, – eks. gamle billeder fra før der blev bygget, mens der blev bygget og anlagt vej mm.

Der var stemning for at informationer indtil videre formidles til beboerne via papirudgaver, men på sigt vil det være hensigtsmæssigt at formidle information via hjemmesiden rosmarinvej.dk.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kasserer Anette Svejstrup gennemgik det udsendte regnskab.

Regnskabet foranledigede et spørgsmål om de tre husstande der ikke har betalt kontingent i 2012 skal betale en andel vedr. udgiften til reparation på kr. 21.000. Hertil svarer bestyrelsen at i så fald skal der være foretaget vejsyn før en evt. udbedring af vejen.

Generalforsamlingen ønskede at få oplyst hvilke husstande der ikke har betalt kontingent i 2012. Kassereren oplyste at der er tale om nr. 18, 25 og 63.

4. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 700. Kontingentet fordeles med kr. 300 til drift og kr. 400 til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov herfor.

Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Rosmarinvej nr. 2, – forslaget er blevet husstandsomdelt inden generalforsamlingen.

Til forslaget kunne bestyrelsen oplyse flg.:
– en fælles tinglysning kræver at samtlige husstande er indforståede og skriver under på det, – er uafhængigt af nuværende medlemskab
– en fælles tinglysning koster i alt kr. 1.400 som foreningen kan betale, – alternativt vil det koste kr. 1.400 pr. husstand for en individuel tinglysning
– en evt. overdragelse af belysningen på vejen vil blive varslet med min. 4 år fra kommunen
– ejendomsmæglere kontakter foreningen ved salg for at få oplyst evt. restancer på de enkelte husstande

Efter bestyrelsens kommentarer til forslaget appellerede Generalforsamlingen alle beboere på Rosmarinvej om at få bragt evt. restancer i orden. Det er et forholdsmæssigt billigt kontingent foreningen har og alle bør være med til at bidrage til snerydning og vedligehold.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 suppleant

Til bestyrelsen blev Benny Christensen, nr. 75 genvalgt og Morten Dueholm, nr. 21 nyvalgt.

Som suppleanter blev Kristian Abildgaard, nr. 26a og Jørgen Vestergaard, nr. 19 genvalgt.

Som revisorer blev Bjarne Hougaard, nr. 36 og Birthe Laugesen, nr. 35 genvalgt.

Svend Åge Jensen, nr. 13 blev genvalgt som revisorsuppleant

7. Eventuelt

Intet at referere.
Morten Andersen, Dirigent

Benny Christensen, Formand
Anette Svejstrup, Kasserer
Benny Kold, Næstformand
Søren Mikkelsen, Vejformand
Anne Andersen, Sekretær (fraværende)

 

Referat i PDF kan hentes her: Ref.generalforsamling2013