Vedtægter, revideret 2003

Download vedtægterne som PDF

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ROSMARINVEJ
Stiftet den 2. april 1979
§ 1. Foreningens navn er >GRUNDEJERFORENINGEN ROSMARINVEJ<. Dens hjemsted er Viborg Kommune og omfatter de mellem Salvievej, Agerlandsvej, Katrinevænget og Morbærvej beliggende grunde med udkørsel til Rosmarinvej.
§ 2a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser som grundejere, herunder fo rpligtelser i henhold til lov om Private Fællesveje. Det påhviler derudover grundejerne at sikre, at der ikke finder oplagring sted, samt at parkering af campingvogne, lastbiler eller lignende ikke forekommer på boligområdets veje og p pladser, jf. politivedtægten for Viborg.
§ 2b. Private personer må benytte foreningens navn, efter tilladelse fra bestyrelsen, ved aktiviteter til fremme af det sociale samvær, dog uafhængig af foreningens kasse.
§ 3. Som medlemmer af foreningen optages den eller de til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende på Ro smarinvej. Ved ejerskift overgår medlemskab til ny ejer. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen.
§ 4. Medlemskab ophører ved ejendommens afhændelse. Nye ejere af ejendommen hæfter ikke for tidligere ejers eve ntuelle kontingentrestance. Betaling af kontingent påhviler den, der ved hvert års 1. maj har tinglyst adkomst på me dlemsejendommen. Såfremt kontingentet ikke betales rettidig vil sagen, efter 3 måneder, kunne blive overgivet til adv okat med deraf følgende omkostninger for skyldneren. Se også § 5c. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 6 måneders varsel til den 1. maj.
§ 5a. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det betales en gang årligt pr. 1.5. (Gældende fra 1.1.  – 31.12). Der kan ikke ske refusion af betalt kontingent.
§ 5b. Kontingentet består af 2 dele, hvoraf del 1 er til foreningens drift samt mindre vej – , plads- og sti-reparationer. Del 2 er til henlæggelse til større reparationer og nyanlæg af veje, vendepladser og stier, og benævnes herefter Vejfonden. Fordelingen mellem del 1 og 2 fastlægges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyre lsen til
at justere fordelingen i løbet af regnskabsåret. Når årsregnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling kan bestyrelsen foreslå til beslutning en ændring i fordelingen.
§ 5c. Vejfonden modtager bidrag fra det årlige på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Den enkelte ejendoms andel i Vejfonden er derfor afhængig af betalt kontingent. Reparationer afholdt af Vejfondens midler vil ned skrive denne andel proportionalt med en 87-del af udgiften. Er der ikke dækning for nedskrivningen, vil den/de pågældende ejere modtage opkrævning af forskellen mellem den proportionale udgift og den noterede andel i Vejfonden.
§ 6. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden marts måneds udgang. Eventuelle sager eller forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før dens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden. Som stemmeberettigede regnes alle, der ikke er i kontingentrestance 8 dage før en generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
§ 7. Den ordinære generalforsamling indkaldes ved skrivelse med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt det reviderede regnskab med budget for det kommende år.
§ 8a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.  Valg af dirigent
2.  Formanden oplæser årsberetningen
3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4.  Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 suppleant
7.  Eventuelt
§ 8b. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1.  Valg af dirigent
2.  Behandling af forslag til beslutning
3.  Eventuelt
§ 9a. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst en trediedel af de tilstedeværende stemmeberettigede beg ærer dette.
§ 9b. Udover ejers stemmeberettigede repræsentation har alle øvrige beboere på Rosmarinvej ret til at overvære generalforsamlingen dog uden stemmeret.
§ 10. Hver grund har een stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end eet medlem udover sig selv. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen, lovændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtægter, at mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede og at 2/3 af disse stemmer for. Vedtagelse af samme punkter uden tilstrækkelig tilslutning, skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Stemmer flertallet af de her fremmødte for, er vedtagelsen bekræftet.
§ 11. Der føres protokol over generalforsamlingen. Den underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelse smedlemmer. Protokollen udsendes som referat fra generalforsamlingen til foreningens medlemmer.
§ 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen udpeger af
sin midte en kontaktmand, til hvem henvendelse kan rettes vedr. områdets vedligeholdelse.
§ 13. Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser. Foreni ngen
tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 14. Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder møderne. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gælder formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme dobbelt.
Der føres en protokol over møderne, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 15. Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger i overensstemmelse med foreningens aktiviteter. Indgåede beløb skal indsættes på konto i et pengeinstitut udvalgt af bestyrelsen. Dog kan kassereren have en kontant beholdning på maksimalt kr. 1.000 til daglige forretninger. Vejfondens midler anbringes til højest opnåelige rente. Der kan kun hæves på kontier af kassereren i forbindelse med formanden. Kassereren fører en kassebog, et medlemskartotek samt et register over husejernes andel i Vejfonden.
§ 16. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der skal revidere regnskabet, samt 2 best yrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant, som alle vælges for et år ad gangen.
§ 17. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 18. Alle foreningshverv er ulønnede. Disse tilrettede vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 10. marts 2003 og den ekstraordinære generalforsamling den 28. april 2003.