Generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Rosmarinvej
rosmarinvej.dk

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej tirsdag d. 25. marts 2014

Repræsentanter fra 17 husstande var mødt frem.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Morten Andersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning

Formand Benny Christensen aflagde flg. beretning:
Så er der gået et år, på nær en dag, siden sidste års generalforsamling. Og det har igen været et stille år for bestyrelsen, vi har kun afholdt et bestyrelsesmøde. Der har ikke været ret meget at forholde sig til, heldigvis. Vores vejvedligehold ligger i gode hænder hos Søren, og Benny K har styr på økonomien. Så har den øvrige del af bestyrelsen det nemt!

Vi har budt 6 ny beboere velkommen til i 2013, hvilket fremgår af det efterfølgende regnskab. Og vi er bekendt med at der vil ske ejerskifte flere steder her i foråret. Hjælp bestyrelsen og giv besked når der flytter nye ind på Rosmarinvej – vi vil gerne byde alle velkommen!

Det største der er sket i vores nærområde er, at vi om kort tid ikke får langt til ”købmand”- Netto kommer i vores baghave. I henhold til lokalplanen er det ikke noget, der kan medføre gener for vores område, så vi må håbe at man følger lokalplanen denne gang…

Veje og stier:
Revneforseglingen på stamvejen og sidevejene, vil vi følge op på og om nødvending supplere.

Økonomi:
For regnskabsåret 2013 har vi 2 husstande, som ikke har betalt kontingent, selv om der er runddelt rykker – vores kasserer har gjort en ihærdig indsats for at få alle kontingenter ind. Jeg synes det er urimeligt der skal bruges så megen tid på det, når det er muligt at få den slags til at køre automatisk via sit pengeinstitut.

Jeg vil gentage det som jeg sagde sidste år: Kære medlemmer – betal jeres kontingent til tiden – det giver kassereren urimeligt merarbejde at sende rykkere ud og holde styr på indbetalingerne, når de kommer dumpende hen over hele året – på forhånd tak.

Snerydning/glatførebekæmpelse:

Vi har indkøbt nye kasser til strøsand med vores navn på. Det har pyntet!

Vinteren 2012/13 belaster vores regnskab for 2013, men vinteren 2013/14 har vi jo nærmest ikke mærket til, og det er godt for vores økonomi, både for regnskab 2013, men bliver det også for 2014.

Vi havde aftalt, at der fejes i morgen, onsdag, hvis det er tørvejr. Der blev fejet den 27/3.

Hjemmeside
Vi har nu haft vores hjemmeside rosmarinvej.dk i cirka et år. Vores webmaster og bestyrelsesmedlem, Morten Dueholm, nr. 21, siger, at i gennemsnit er der 5 personer der kikker på siden om ugen. Det er vist ret flot. Vi kunne godt ønske os, at siden blev lidt mere levende – det er jo ikke bestyrelsesarbejdet der bidrager med det helt store. Så Morten modtager gerne gode ideer og indlæg til siden. Morten har tidligere efterlyst noget historiks om vores område, så ligger nogen inde med billeder, tegninger og information fra da ”Rosmarinvej var ung”, så send dem til Morten.

Som afslutning vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kassereren Benny Kold gennemgik det udsendte regnskab. Der er to manglende betalinger i 2013, der er tale om nr. 18 og 63.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov herfor.

Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Steen Bach, nr. 85. Forslaget er blevet husstandsomdelt inden generalforsamlingen.
Steen Bach supplerede med følgende bemærkninger:
– Pris: ca. 10-15.000 kr. + moms + den kasse den skal hænge i 5-8.000 kr. + strøm + service mv.
– Eller man kan søge Trygfonden om en hjertestarter, som også tilbyder kasse + kurser mv.
– Man kan evt. også søge andre fonde om hjælp.

Efter en lang debat, der primært vedrørte finansieringen, blev der stemt om forslaget:
For: 5 Imod: 11 Blank: 3
Forslaget blev ikke vedtaget.
Kirsten Vestergaard nr. 19 og Morten Dueholm (næstformand) arbejder dog videre med forslaget, og undersøger mulighederne.
Til orientering kan det meddeles, at der er en hjertestarter på Vestervang Skole (se vedlagte kort). Den hænger udenpå hallen, på den nordlige side. Og der findes ikke en hjertestarter ved Katrinehaven. Husk dog at ringe 112 først, hvis uheldet er ude!

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant

Til bestyrelsen blev Benny Kold nr. 47, Søren Mikkelsen nr. 87 og Anne Andersen nr.52 genvalgt.
Som suppleanter blev Kristian Abildgaard nr. 26 A og Jørgen Vestergaard nr. 19 genvalgt.
Som revisorer blev Bjarne Hougaard nr. 36 og Birthe Laugesen nr. 35 genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Jette Haubro nr. 17 nyvalgt.

7. Eventuelt

Jakob Svejstrup nr. 15 påpegede, at folk stadig kører alt for stærkt på stamvejen. Han vil stille forslag til næste års generalforsamling, om vejbump eller lign. Midlertidige skilte/bannere blev også nævnt som en mulighed.
Generalforsamlingen opfordrer hermed til, at folk kører forsigtigt både på stamvejen og på sidevejene, samt opfordrer beboerne på vejen til også at nævne det for besøgende mv.
Morten Kristiansen nr. 44 spurgte til snerydningen på Gl. Skivevej. Cykelstierne bliver ikke ryddet for sne. Benny Christensen (formanden) kunne dertil svare, at det er fordi det ikke er cykelsti, men ”cykelbane” og derfor har en anden prioritering mht. snerydning.

Lige en bemærkning fra Festudvalget: der bliver desværre ingen gadefest i år, men vi er stærkt tilbage i 2015!

Morten Andersen Benny Christensen Benny Kold
Dirigent Formand Kasserer

Morten Dueholm Søren Mikkelsen Anne Andersen
Næstformand Vejformand Sekretær

Referat i PDF kan hentes her: Ref.generalf.2014