Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Rosmarinvej
rosmarinvej.dk

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej afholdt tirsdag d. 24. marts 2015

Repræsentanter fra 14 husstande var mødt frem.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Morten Andersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning

Formand Benny Christensen aflagde følgende beretning:
Det har igen været et stille år for bestyrelsen. Vi har budt velkommen til nye beboere, men vil stadig gerne have besked, hvis nye flytter ind.

Økonomi:
For regnskabsåret 2014 har vi desværre 4 husstande, der ikke har betalt kontingent, selvom kassereren har uddelt rykkere 2 gange! Kære alle – betal kontingent til grundejerforeningen og gør det til tiden- det giver kassereren urimeligt merarbejde, som er unødvendigt – på forhånd tak.

Veje og stier:
Vi holder stadig øje med revner og forseglinger, men har indtil videre vurderet at der ikke er behov for renovering. Vi har også gået stierne igennem og vurderet, at der p.t. ikke er et akut behov.
En appel til jer, der har grund op til stierne, men også til stikveje og vendepladser: Hold jeres hæk inde på egen grund og klip dem godt ind. Hvis hække på begge sider af en sti m.v. får lov til at brede sig, kan stien blive temmelig smal…

Et medlem har spurgt til forsikringsansvar, hvis en skulle være så uheldig at falde på en af stierne fordi der er glat. Det er vedkommende grundejers egen ansvarsforsikring, da det er grundejerens ansvar at holde stier fri for sne og sikre, at de ikke er glatte. Grundejerforeningens ansvarsforsikring dækker på de arealer hvor grundejerforeningen har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse, veje og vendepladser. Grundejerforeningens forsikring dækker også hvis en falder på grund af huller m.v. på stier og veje, da det er grundejerforeningen der har ansvaret for vedligeholdelsen.

En anden appel til jer: der ligger en del efterladenskaber fra hunde, enten ”au naturel” eller i pose. De skal selvfølgelig samles op og hjem i egen skraldespand, ikke lægges på et teknikskab eller i plantekummerne.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, ang. at en beboer har etableret udkørsel til stamvejen. Vi har fået oplyst, at det er foregået helt efter bogen og der er givet tilladelse fra kommunen til en overkørselstilladelse til lejlighedsvis kørsel med trailer og lign.

Byrådets tekniske udvalg har på sit møde d. 4. marts, afgjort at sanering af Salvievej, Kommenvej m.fl. først kommer til at ske efter 2019.

Snerydning/ Glatførebekæmpelse:
Vinterperioden har igen vist sig fra sin ”milde” side, hvilket klart fremgår af regnskabet. Og som i nok har bemærket, er vores strøsand fejet op.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside, rosmarinvej.dk, er godt besøgt og nu kan man tilmelde sig en nyhedsmail, så man får besked hver gang der sker noget nyt på siden. Morten Dueholm, som er webmaster, efterlyser gamle fotos og historik fra Rosmarinvej.

Hjertestarter:
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at bl.a. Morten Dueholm skulle arbejde videre med forslaget om en hjertestarter. Den mest oplagte fond, Trygfonden, at ansøge om en hjertestarter hos, har givet afslag. Bestyrelsen har herefter valgt at indstille undersøgelserne.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kassereren Benny Kold gennemgik det udsendte regnskab. Der er 4 manglende betalinger i 2014, der er tale om nr. 9, 18, 62 og 63.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling ag budgetforslag samt fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov derfor.

Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant

Til bestyrelsen blev Morten Dueholm nr. 21 genvalgt. Benny Christensen nr. 75 valgte ikke at fortsætte. Jette Haubro nr. 17 blev valgt ind i bestyrelsen.
Som suppleanter blev Kristian Abildgaard nr. nr. 26A og Jørgen Vestergaard nr. 19 genvalgt.
Som revisorer blev Bjarne Hougaard nr. 36 og Birthe Laugesen nr. 35 genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Benny Nielsen nr. 70 valgt.

7. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

 

Morten Andersen, dirigent

Benny Christensen, formand

Benny Kold, kasserer

Morten Dueholm, næstformand

Søren Mikkelsen, vejformand

Anne Andersen, sekretær