Generalforsamling 2012

Grundejerforeningen Rosmarinvej

Referat af ordinært generalforsamling, tirsdag d. 27. marts 2012 i Aktivitetshuset Nørremarken, Nørremarksvej.

15 husstande var repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Morten Andersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i h.t. foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning.
Formand, Søren Mikkelsen, aflagde følgende beretning:

Så er det blevet tid for årets generalforsamling. Siden sidste generalforsamling har vi afholdt et bestyrelsesmøde. Vi har budt velkommen til 1 ny beboer i 2011. Så alt i alt, har det været et meget roligt år i foreningen, og derfor bliver det en meget kort beretning.

Veje og Stier:
Revneforseglingen på stamvejen og sidevejene, ser ud til at holde godt. Der vil nok komme en større udgift til udskiftning af riste på stamvejen, der er 3 riste som er sunket meget. Det vil koste ca. 2500 kr. pr. rist incl. ny rist, topringe, asfalt, arbejdsløn og moms. Hvis alle riste på stamvejen, skal skiftes vil beløbet ligge på mellem 25-30.000 kr. Nøjes vi med de 3 værste, så vil beløbet ende på ca. 8000 kr.
Der er de sidste par dage blevet fejet sand og fjernet sandkasserne. Vi har brugt samme entreprenør som de foregående år.

Økonomi:
Vi har i år 2 husstande, som ikke har betalt kontingent, selv om der er runddelt rykkere, ”gule og røde kort”. Vi vil igen opfordre til at man husker at betale kontingentet til tiden. Vi vil gøre ekstra opmærksom på betalingsdatoen når vi runddeler referatet fra generalforsamlingen, og så håber vi at alle husstande betaler til tiden – på forhånd tak.

Snerydning/glatførebekæmpelse:
Denne vinter blev noget billigere end de 2 foregående år. Der var lidt problemer i starten med om der var blevet sandet eller ej. Første gang blev der strøet med spreder som ikke gav nok sand, men efter en henvendelse fra bestyrelsen løste det sig ved den næste strøning.

Jeg vil hermed takke bestyrelsen for et godt samarbejde, i det forgangne år.

Dirigenten forslog beretning taget op til debat.
Generalforsamlingen ønskede oplyst, hvilke husstande der ikke har betalt kontingent. Formanden oplyste, at der er tale om nr. 9 og 63.
Der blev efterlyst fælles tinglysning om medlemskab af foreningen. Dette vil først ske når alle er medlem.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Kassereren forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren, Anette Svejstrup, gennemgik det udsendte regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Anette Svejstrup redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 700 kr., samt fordeling til foreningens drift og vejfonden, henholdsvis 300 og 400 kr. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der opstår behov i løbet af året.
Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Til bestyrelsen blev Søren Mikkelsen, nr. 87, genvalgt. Benny Kold, nr. 47, og Anne Andersen, nr. 52, blev nyvalgt.
Som suppleant blev Jørgen Vestergaard, nr. 19, genvalgt og Kristian Abildgaard, nr. 26A, nyvalgt.

7. Valg af revisorer og suppleant.
Bjarne Hougaard, nr. 36, og Birthe Laugesen, nr. 35, blev genvalgt som revisorer.
Svend Åge Jensen, nr. 13, blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Følgende emner blev taget op generalforsamlingens deltagere:
* Den fremtidige drift af områdets belysning. Bestyrelsen er ikke bekendt med at der sker ændringer.
* Der er et stigende problem med store brødstykker – formentlig til fuglene – som ligger ved veje og stier. Det kan tiltrække rotter, og derfor blev der opfordret til, at fordring af fugle sker med omtanke.
* Enkelte beboere samler deres haveaffald udenfor egen grund. Det pynter ikke i området, og derfor blev der opfordret til, at al haveaffald samles på egen grund.
* Trafikale problemer ved krydsning af Agerlandsvej. Der er ikke taget nye initiativer fra bestyrelsen.

 

Morten Andersen, dirigent

Søren Mikkelsen, formand

Anette Svejstrup, kasserer

Benny Christensen, sekretær

Preben Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Bent Kristensen, vejformand

Referat i PDF kan hentes her: Ref.generalf.2012grundejerforening