Generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej
Tirsdag d. 15. marts 2016
Repræsentanter fra 11 husstande var mødt frem.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Kim Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet iht. foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning.
–    Vi har budt velkommen til 5 nye husstande siden sidst.
–    Sidste år blev der uddelt 18 rykkere for manglende betaling af kontingent, det er for mange. Derfor: betal og gør det til tiden.
–    2015 har været billig mht. snerydning.
–    Vi giver besked ang. fejning af sand, på hjemmesiden.
–    Vi er blevet CVR-registreret. Det er en formalitet, som er nødvendig, for at vi kan få en mere hensigtsmæssig netbanksløsning.
–    Hjemmesiden har ca. 5-10 besøgende om ugen. 10 husstande er tilmeldt nyhedmailen. Morten vil gerne lave om på siden, for også at reklamere for området.
–    Vi vil forsøge at afholde en ”arbejsdag”, for at få frisket op på nogle steder på vejen.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Benny Kold, gennemgik det udsendte regnskab. Der ca. 10.000 kr. i overskud på driften. Der er 2 manglende betalinger i 2015, der er tale om nr. 18 og 63.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af budgetforslag, samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov derfor.

Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant.
Til bestyrelsen blev Benny Kold nr. 47, Søren Mikkelsen nr. 87 og Anne Andersen nr. 52 genvalgt.
Som suppleanter blev Kristian Abildgaard nr. 26A og Jørgen Vestergaard nr. 19 genvalgt.
Som revisorer blev Bjarne Hougaard nr. 36 og Birthe Laugesen nr. 35 genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Benny Nielsen nr. 70 genvalgt.

7. Eventuelt.
Vi har foreslået en ”arbejdsdag”, hvor vi vil udbedre nogle af de steder, der trænger til en opfriskning på vejen. Anne Andersen nr. 52 er tovholder og udsender mere information.

Til info: Gadefest i år bliver afholdt lørdag d. 20. august.

Kim Nielsen, Dirigent

Morten Dueholm, Formand

Benny Kold, Kasserer

Jette Haubro, Næstformand

Søren Mikkelsen, Vejformand

Anne Andersen, Sekretær