Generalforsamling 2011

Grundejerforeningen Rosmarinvej

Referat af ordinært generalforsamling, onsdag d. 23. marts 2011, i Aktivitetshuset Nørremarken, Nørremarksvej.

13 husstande var repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Morten Andersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i h.t. foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning.
Formand, Søren Mikkelsen, aflagde følgende beretning:

Ligesom ved de sidste års generalforsamlinger er det en kort beretning, da det har været et roligt år. I bestyrelsen er der sket en udskiftning, da Torben Jakobsen trådte ud af bestyrelsen, og suppleant Bent Kristensen overtog pladsen som Vejformand. Siden sidste generalforsamling har vi holdt 3 bestyrelsesmøder. Vi har i 2010 budt velkommen til 4 nye beboere.
Veje og stier:
Bestyrelsen besluttede, at få revneforseglet revnerne på stamvejen og sidevejene, bl.a. efter kabelnedgravning, Jeg snakkede med folkene som udførte arbejdet som sagde, at der var 10 cm dybe revner på stamvejen. Vi er i bestyrelsen enige om, at det var en god beslutning, efter som vinteren udartede sig igen med hård frost.
Der vil blive fejet sand op inden påsken, og vi vil bruge samme entreprenør, som sidste år.
Bestyrelsen vil gerne opfordre grundejerne til at klippe træer, buske og hække som gror ud over veje og stier, og især der, hvor træerne er begyndt at dække for gadelamperne.
Vi har i bestyrelsen drøftet parkering i rabatten, som ikke er lovlig i Viborg Kommune, og kan udløse en parkeringsafgift. Det vil kunne lovliggøres ved hjælp af skiltning, men bestyrelsen har vurderet, at det ikke var nødvendigt. Benny vil orientere om lovgivning, og den kommunale håndhævelse.
Økonomi:
Vi har stadig een husstand som ikke betaler kontingent, samme som tidligere år. Da det var første år uden girokort, har der været lidt problemer med betaling. Ca. 1/3 fik en rykker, så husk ar betale, så bestyrelsen ikke skal bruge ressourcer på, at uddele rykkere. Vi sparer 600 kr. ved ikke at bruge girokort, og mindre arbejde for kassereren.
Snerydning/glatførebekæmpelse:
Igen i år blev det en lang og hård vinter med sne og frost, så det har kostet en del penge. I denne vinter har vi lavet ny aftale med entreprenøren, så han kommer og rydder sne eller strør sand når han kører til nabovejene. Der har ikke været klager over snerydning eller sandstrøning, og skraldespandene er også blevet tømt hver uge.
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at grundejere der har grunde der støder op til en sti, skal rydde for sne og strø sand. Det er ikke sket alle steder i år. Vi fik i december måned udskiftet sandet i sandkasserne, da det der var i kasserne frøs, og det har vist ikke været problemer siden.
Bestyrelsen vil gerne opfordre beboerne til, hvis man kommer forbi en åben kasse da at lukke den, så sandet ikke bliver vådt, eller at låget bliver blæst i stykker. Så kan undgå at køb af nye kasser.

Jeg vil hermed takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år, det første år som ny formand.

Benny Christensen supplerede med, at det i henhold til Færdselsloven er kommunen der i samråd med politiet beslutter, om man må parkere på fortovet. Viborg Kommune har besluttet, at må man ikke. Kommunen betragter de grønne rabatter vi har langs stamvejen som fortove, og derfor gælder reglerne også for dem. Det er imidlertid politisk besluttet, at der ikke skal udføres opsøgende arbejde for sikre, at der ikke parkeres på græsrabatterne. Det vil sige, at parkeringsvagterne ikke kommer af sig selv. Men hvis nogen føler sig generet af parkerede biler og klager, kan det ikke udelukkes, at de kommer forbi, og at det kan udløse en parkeringsafgift.

Dirigenten forslog beretning taget op til debat. Revneforseglingen blev drøftet. Der var generel tilfredshed med arbejdet. Generalforsamlingen tilkendegav at være enige i bestyrelsens vurdering af parkering på de grønne arealer.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Kassereren forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren, Anette Svejstrup, gennemgik det udsendte regnskab.
Regnskabet godkendt.

4. Behandling af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Anette Svejstrup redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men at fremover fordels med 300 kr. til foreningens drift og 400 kr. til Vejfonden.
Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Anette Svejstrup, nr. 15, og Benny Christensen, nr. 75, blev genvalgt til bestyrelsen.
Anne Andersen, nr. 52, og Jørgen Vestergaard, nr. 19, blev nyvalgt som suppleanter.

7. Valg af revisorer og suppleant.
Bjarne Hougaard, nr. 36, og Birthe Laugesen, nr. 35, blev genvalgt som revisorer.
Svend Åge Jensen, nr. 13, blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ønskede oplyst, hvilken husstand der ikke har indbetalt kontingent, og dermed bl.a. ikke har bidraget til snerydningen. Bestyrelsen kunne oplyse, at der er tale om nr. 63.

Der blev spurgt til, hvorvidt bestyrelsen har fulgt op på renoveringen af salvievej, og de trafikale problemer der er ved krydsning af Agerlandsvej. Bestyrelsen har ikke fulgt op, bl.a. set i lyset af, at øvrige foreninger i Engelsborg-området tidligere bakkede ud af et fælles initiativ.

 

Morten Andersen, dirigent

Søren Mikkelsen, formand

Anette Svejstrup, kasserer

Benny Christensen, sekretær

Preben Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Bent Kristensen, vejformand

 

Referat i PDF kan hentes her: Ref.generalf.2011grundejerforening