Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej
Onsdag d. 29. marts 2017
Repræsentanter fra 15 husstande var mødt frem.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
Morten Andersen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet iht. foreningens vedtægter.

2.    Formanden aflægger årsberetning.
–    Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder.
–    Vi har budt velkommen til 2 nye husstande.
–    Der er kommet jord i kummerne og der kommer snart beplantning i.
–    Vi har fået nye husnummer skilte.
–    Vi har også fået Nabohjælp skilte sat op og opfordrer til at melde sig til på nabohjælp.dk.
–    Stien ved nr. 32/34 er blevet fornyet.
–    Det har været en billig vinter mht. snerydning og grusning.
–    2 husstande har igen ikke betalt kontingent, det drejer sig om nr. 18 og 63. Vi opfordrer til at man betaler kontingent, så der også er penge i fremtiden til feks. nyt asfalt.
–    Vi opfordrer også til, at man tilmelder sig på rosmarinvej.dk. Dermed får man en mail, når der sker noget nyt f.eks. mht. fejning.

Beretningen blev godkendt.

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Reparation af sti ved nr. 32/34 kommer først på dette års regnskab. Der er brugt ca. 3000 kr. på husnr. skilte og ca. 4000 kr. på nabohjælp skilte. Alligevel er der overskud på kontoen.

Regnskabet blev godkendt.

4.    Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov derfor.

Budget og kontingent blev godkendt.

5.    Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant.
Til bestyrelsen blev Jette Haubro nr. 17 og Morten Dueholm nr. 21 genvalgt.
Som suppleanter blev Kristian Abildgaard nr. 26A og Jørgen Vestergaard nr. 19 genvalgt.
Som revisorer blev Bjarne Hougaard nr. 36 genvalgt og Charlotte V. Kristensen nr. 20 blev valgt ind.
Som revisorsuppleant blev Benny Nielsen nr. 70 genvalgt.

7.    Eventuelt.
De 2 husstandes manglende betaling af kontingent blev drøftet. En beboer spurgte til, om der kunne være afholdt et vejsyn i forbindelse med reparation af stien ved nr. 32/34, for dermed at få de 2 husstande til at bidrage til udgiften. Under hensyn til omkostningerne forbundet med et vejsyn, er dette ikke gjort.
Samtidig blev tinglysning af medlemskab af grundejerforeningen drøftet. For at få det tinglyst på en gang, og dermed billigst, kræver det at alle er med. Det blev drøftet, hvad vi kan gøre, for at få de sidste 2 husstande med. Bestyrelsen arbejder videre hermed.

Til information: Der bliver holdt et loppemarked på stamvejen lørdag den 22. april kl. 10 – 13. Hvis der er for få tilmeldte, aflyses det.

Og så forventes gadefesten i år at blive afholdt lørdag den 19. august, nærmere info følger.

Morten Andersen, dirigent

Morten Dueholm, formand

Benny Kold. kasserer

Jette Haubro, næstformand

Søren Mikkelsen, vejformand

Anne Andersen, sekretær