Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej
Tirsdag d. 20. marts 2018
Repræsentanter fra 18 husstande var mødt frem.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Morten Andersen blev valgt til dirigent og kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovlig varslet iht. Foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning.
– Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder.
– Vi har budt velkommen til nye husstande.
– Vi har fået udskiftet gadelamper til LED. Det gik dog lidt i stå pga. tvivl om hvilken type, der skulle sættes op på stierne. Lamperne dæmpes om natten.
– Vi har også fået sat to hastighedsdæmpende brøndringe op på stien ved nr. 32/34.
– Vi vil igen gerne minde om, at de husstande der bor op til stierne, skal rydde dem for sne.
– Ang. Salvievej er den med i trafikplanen for 2017, hvor man håber at ændringerne bliver sat i gang indenfor 5 år.
– Vi kan anbefale en ny app, som hedder borgertip, hvor man kan indmelde fejl, mangler mv. til kommunen.
– Vi har fået en ny rundkørsel Salvievej/Agerlandsvej, som har gjort det noget nemmere at komme over Agerlandsvej.
– Ang. manglende kontingentbetaling, har bestyrelsen taget kontakt til de to husstande, hvoraf den ene har taget kontakt til os. (Sidenhen har den anden husstand også taget kontakt).
– Rosmarinvej 13 er solgt til Thomas Poulsen, som ønsker at opføre 3 huse på grunden. Ny nabohøring følger.
– Igen vil vi gerne minde om, at stamvejen ikke er til parkering af biler. Og minde om at man sætter farten ned generelt på vejen og også minder gæster, familie mv. om at sætte farten ned.

Beretningen blev godkendt

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Vi har brugt lidt mindre på snerydning sidste år. Til gengæld har vi fået sat brøndringe op på stien mellem nr. 32/34 og fornyet belægningen på stien. Der er dog stadig et lille overskud på kontoen.

Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af budgetforslag, samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov derfor.

Budget og kontingent blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant.
Til bestyrelsen blev Benny Kold nr. 47, Søren Mikkelsen nr. 87 og Anne Andersen nr. 52 genvalgt. Som suppleanter blev Kristian Abildgaard nr. 26A og Jørgen Vestergaard nr. 19 genvalgt. Som revisorer blev Bjarne Hougaard nr. 36 og Charlotte V. Weirsøe nr. 20 genvalgt. Som revisor suppleant blev Anette Svejstrup nr. 15 valgt ind.

7. Eventuelt.
Der blev spurgt om grundejerforeningen var interesseret i at gå sammen om en hjertestarter, som skal hænge ved spejderne på Gl. Skivevej. Vi henviste til at emnet tidligere er blevet debatteret og nedstemt.
Der blev også spurgt til ”Pas på mig” skiltene på stamvejen og om de skal udskiftes. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere og om evt. en løsning med noget folie trukket over de eksisterende skilte.
En tredje beboer ville gerne gøre opmærksom på de mange katte, der huserer i området. Bestyrelsen opfordrer til ansvarlighed og hvis har man flere katte, at man sørger for at de ikke er til gene for naboerne.
Også hundelorte blev nævnt…så saml jeres hundes efterladenskaber op, tag posen med og put den i en skraldespand.
To husstande har problemer med en husmår, hvis andre skulle have problemer med puslen på loftet.

Morten Andersen, dirigent

Morten Dueholm, formand

Benny Kold. kasserer

Jette Haubro, næstformand

Søren Mikkelsen, vejformand

Anne Andersen, sekretær