Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej
Onsdag d. 27. marts 2019
Repræsentanter fra 20 husstande var mødt frem.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Morten Andersen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. foreningens vedtægter.

2. Formanden aflægger årsberetning.
– Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder.
– Vi har budt velkommen til 4 nye husstande.
– På nr. 13 er de i fuld gang med at bygge.
– Evt. lapning af vejen, kigger Søren på, når byggeriet på nr. 13 er færdigt.
– Snerydning har været billigere end sidste år.
– Sidste år fik vi renoveret ”Pas på mig”-skiltene.
– Benny var ude med 18 rykkere, men vi er heldigvis nu nede på 1 husstand som ikke har betalt.
– General Data Protection Regulation (GDPR) har vi også haft kig på. (Se evt. på hjemmesiden)
– I avisen stod der et forslag til, at grundejerforeninger i Viborg, kunne gå sammen i et form for fællesskab for at blive bedre hørt ift. kommunen. Det er vi positive overfor, men har ikke hørt nærmere om sagen.
– Vi er blevet kontaktet af Trikel, som er et netværk af grundejerforeninger mv. Det drejer sig om, at kunne udveksle erfaringer og spørgsmål. Vi undersøger nærmere, om det kunne være interessant for os.
– Til slut, tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Der er ikke brugt så meget på snerydning. Nr. 63 har betalt til vejfonden, men ønsker ikke at betale til driften.
Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af budgetforslag, samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen redegjorde for det udsendte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, 700 kr. Kontingentet fordeles med 300 kr. til drift og 400 kr. til vejfonden. Bestyrelsen kan dog beslutte en anden fordeling, hvis der i løbet af året opstår behov derfor. Fra i år bliver der 89 husstande pga. nr. 13, som bliver til 3 husstande.
Budget og kontingent blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 suppleant.
Til bestyrelsen blev Alex Velling Pedersen, nr. 60 og Morten Kristiansen, nr. 44 valgt ind. Som suppleanter blev Kenneth Jensen, nr. 34 og Niklas Jensen, nr. 31 valgt ind. Som revisorer blev Bjarne Hougaard, nr. 36 og Charlotte V. Weirsøe, nr. 20 genvalgt. Som revisor suppleant blev Benny Nielsen, nr. 70 genvalgt.

7. Eventuelt.
Der blev spurgt til om de lejere, der er på vejen, skulle have mulighed for at komme med til generalforsamling (selvom de ikke har stemmeret). Det er bestyrelsen positivt indstillet overfor og vil uddele til de 4 husstande næste gang.
Der blev også spurgt om samarbejde med andre grundejerforeninger, jf. annonce i Viborg Stift om udstykninger i Hald Ege.
Sidst blev der nævnt, at der på nogle vendepladser er meget mørkt om aftenen. Bestyrelsen opfordrer, at man selv kontakter kommunen herom.

Morten Andersen, dirigent

Morten Dueholm, formand

Jette Haubro, næstformand

Benny Kold, kasserer

Søren Mikkelsen, vejformand

Anne Andersen, sekretær